Praktische Informatie

In deze rubriek vindt u praktische informatie over volgende onderwerpen:

Dienstverlening

Dagelijks bieden wij de volgende diensten aan :

 • Vanaf 11u : verse warme maaltijd
 • Vanaf 15u : fruit, yoghurt of boterham
 • Drank gedurende de dag

Wij zorgen ervoor dat uw kindje voldoende groenten en fruit eet tijdens de maaltijden en genoeg water drinkt tijdens de ganse dag.

In de loop van de dag krijgt uw kindje alle nodige verzorging. Handdoeken en verzorgingsproducten worden door ons ter beschikking gesteld.

We vragen het kindje gewassen en gekleed naar de opvang te brengen. Het ontbijt en het eerste flesje dienen thuis te worden gegeven. Het is aangeraden uw kindje tijdens de opvang te voorzien van gemakkelijke kledij.

U dient zelf te zorgen voor :

 • Luiers
 • Reservekledij en hemdje(s) (graag steeds te voorzien in het kastje van uw kindje)
Voor baby’s:
 • 2 body’s en 1 reservepakje
 • 1 paar kousen
 • pullover
Voor peuters:
 • Eventueel onderbroekjes (afhankelijk van zindelijkheidstraining)
 • 1 comfortabel reservepakje
 • 2 hemdjes
 • 1 paar kousen
 • schoentjes of pantoffels
 • 1 pullover
 • jas
 • Dieetvoeding of andere speciale voeding
 • Fopspeen, knuffel, slaapdoekje, … om mee te nemen naar bed
 • 2 reservefopspenen die in het kastje mogen blijven
 • Heen- en weerschriftje
 • In de zomerperiode : zonnehoedje en zonnecrème
 • Bijzondere verzorgingsproducten en medicijnen, zoals, zonder limitatief te zijn, speciale zalven, fysiologisch water, kompressen, koortswerende middelen
 • Melkpoeder
 • Gesteriliseerde flesjes

Openingsuren en afspraken i.v.m. breng- en afhaalmomenten

 • Van maandag t.e.m. vrijdag zijn wij geopend van 07.00u tot 18.00u.
 • Zaterdag, zon- en feestdagen zijn wij gesloten.

De ouders hebben toegang tot de lokalen waar hun kindje verblijft. Uit hygiënisch oogpunt vragen wij om de lokalen niet met de schoenen te betreden.

Teneinde onze organisatie optimaal te houden, verzoeken wij u om uw kindje ten laatste om 09.30u binnen te brengen. Het eet- slaapmoment van de allerkleinsten kan zo beter worden afgestemd. Voor de peuters is dit beter om te kunnen deelnemen aan de groepsactiviteiten die in de voormiddag plaats vinden.

Teneinde er voor te zorgen dat de kinderen tijdig worden afgehaald, loopt het afhaalmoment van de kindjes tot 17.55u. Op die manier heeft de begeleidster nog eventjes tijd om de nodige mededelingen te doen.

Ouders die denken te laat te komen, dienen ons tijdig en zo spoedig mogelijk te verwittigen.

Wie eenmalig te laat komt, omwille van onvoorziene omstandigheden, kan op ons begrip rekenen. In alle andere gevallen, zullen wij een vergoeding van 10 euro per begonnen kwartier aanrekenen. In geval van herhaalde vaststelling van misbruik, kunnen we de opvang beëindigen.


Betalingen

Betalingen gebeuren wekelijks op donderdag, middels betaling in contanten of door overschrijving op het rekeningnummer BE60 4462 5067 0170 met vermelding van de naam van het kind.

In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10%, meer een schadebeding a rato van EUR 10,00 per dag dat laattijdig wordt betaald.

Indien geen betaling wordt ontvangen, kunnen we niet in de opvang van het kindje voorzien.

Luiers dienen door de ouders te worden meegebracht. Gelieve steeds een ruime reserve te voorzien. Bij gebrek aan luiers, worden de luiers van de opvang gebruikt. Hiervoor zal een bedrag worden aangerekend.


Planning en vakantiedagen

Samen zullen we overeen komen op welke dagen uw kind naar de opvang kan komen.

Op elke donderdag, of indien uw kindje op donderdag niet komt elke woensdag, wordt gevraagd om de opvangplanning voor de komende week door te geven. Deze planning dient bij voorkeur meegedeeld te worden via het heen-en-weer-schriftje. Indien u occasioneel enkele dagen(max. 2 aaneengesloten dagen) vrij zou nemen, dient u ons dus uiterlijk op donderdag, of desgevallend op woensdag, van de voorgaande week te verwittigen van de afwezigheid van uw kindje.

Indien geen planning wordt opgegeven, wordt aangenomen dat het kindje het aantal dagen in opvang zal komen, zoals voorzien in het contract. Er zal dan ook een vergoeding verschuldigd zijn overeenkomstig het aantal dagen dat de opvang voorzien is volgens contract.

Indien de opgegeven planning niet wordt nageleefd, zullen de geplande opvangdagen eveneens worden aangerekend.

Vanaf het moment dat u 5 opeenvolgende dagen vrij zou nemen, dient u ons minimum 4 weken op voorhand te verwittigen, zodat wij hiermee rekening kunnen houden in de planning. Indien u ons tijdig verwittigd, betaalt u niets voor de afwezige dagen.

De ouders dienen er rekening mee te houden dat wij ook met vakantie gaan. Deze vakantiedagen worden ten laatste begin januari medegedeeld.

Ziekte

Omwille van diverse redenen, met name in het belang van het zieke kind, de noodzakelijke extra aandacht en het mogelijke besmettingsgevaar voor de andere kinderen, kunnen zieke kinderen niet terecht bij ons.

Onder te zieke kinderen wordt bedoeld, zonder limitatief te zijn :

 • Meer dan 38,5° C hebben in geval het kindje ouder is dan 6 maand, gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn en prikkelbaarheid, verwardheid, of rode uitslag
 • Meer dan 38° C in geval het kindje jonger is dan 6 maand
 • Diarree hebben (lopende, waterige of bloederige stoelgang die niet binnen de luier blijft)
 • Braken met algemeen ziek zijn
 • Zwaar hoesten, met algemeen ziek zijn, koorts of ademhalingsproblemen
 • Gele huid of geel oogwit hebben
 • Wegens ziekte te veel aandacht vragen
 • Niet kunnen deelnemen aan de normale activiteiten
 • De veiligheid en gezondheid van de andere kindjes in het gedrang brengen

De ziektedagen worden niet aangerekend op voorwaarde dat :

 • Wij zo spoedig mogelijk, dit is voor 08.30u, worden verwittigd van de ziekte; en
 • Er een geldig doktersattest is; en
 • Dit attest dient maximaal 2 dagen na het begin van de ziekte aan ons bezorgd te worden.

Als aan 1 van de voorwaarden niet is voldaan of indien het kindje ziek wordt tijdens de opvang, zal de dagprijs worden aangerekend.

Indien uw kindje ziek wordt tijdens de opvang, kan het kindje niet in de opvang blijven en dit om besmetting van andere kinderen te voorkomen, alsmede in het belang van het kindje zelf. Indien niemand hem/haar kan komen halen, zullen wij desgevallend zelf reeds een dokter verwittigen. Een dokter kan in dit geval de medische verzorging toedienen. De kosten zijn voor de ouders.

In geval van medicatie, zijn wij verplicht om een dokters- of apothekersattest te vragen aan de ouders. Zonder attest kan er geen medicatie worden toegediend. De medicatie dient vergezeld te zijn van een briefje met de naam van het medicijn, het aantal dosissen en de hoeveelheid, voorgeschreven door de arts. U dient steeds mee te delen of het kindje die dag reeds medicatie toegediend kreeg.

Indien het kind ziek wordt in de loop van de dag en koorts maakt tot 38,5° C worden de ouders verwittigd. In samenspraak kan er dan eventueel een koortswerend middel toegediend worden.

Indien uw kindje een buikslaper is, vragen wij u een attest mee te brengen van de kinderarts.

Inschrijvingen, waarborg

Bij inschrijving wordt een waarborg gevraagd gelijk aan 1 maand opvang. Deze waarborg garandeert u een plaats bij ons. De inschrijving is pas officieel na het invullen en ondertekenen van een overeenkomst en het betalen van de waarborg binnen de acht (8) dagen na de ondertekening van de overeenkomst.

Indien de waarborg niet binnen de 8 dagen na de ondertekening van de overeenkomst ontvangen is, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigd zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de ouders.

Bij het inschrijven dient te worden opgegeven wie de personen zijn die uw kindje komen afhalen. Indien het kindje door iemand anders dan opgegeven zou worden afgehaald, is het noodzakelijk dat wij hiervan op de hoogte worden gebracht. Wanneer dit niet gebeurt, wordt uw kindje niet meegegeven. In geval van echtscheidingen vragen wij aan de ouders een kopie/arrest met de omgangsregeling zodat wij weten aan wie wij het kindje mogen meegeven.

Elk kindje heeft een persoonlijk kastje. Wij willen u verzoeken om regelmatig te controleren of alles regelmatig wordt aangevuld (voornamelijk luiers en kledij).


Overige afspraken

Het “heen-en-weer-schriftje” dient zorgvuldig te worden ingevuld. Dit is zeker belangrijk voor de kleinsten. Bijvoorbeeld wanneer uw kindje het laatste papje heeft gekregen, hoe hij/zij geslapen heeft,… Dit is nodig om een optimale zorg te kunnen bieden aan uw kindje. Belangrijke documenten en informatie worden ook steeds bij het schriftje gevoegd.

Indien mogelijk, vragen wij de ouders om de maxi-cosi’s of autostoelen terug mee te nemen in de auto. Wanneer dit niet gaat, dienen deze bij aankomst in de gang (onder de trap)gezet te worden, zodat de inkomhal netjes blijft.

Gelieve de opgegeven uren zo goed mogelijk te respecteren. Als dit niet mogelijk is, vragen wij de ouders (ook voor een kwartiertje) ons te verwittigen via telefoon. Gelieve geen sms daaromtrent te versturen.

De opvang kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan of het verlies van persoonlijke dingen, kledij… We verplichten daarom de ouders alle spullen van het kindje te naamtekenen. In verband met de ziekte van uw kindje, of in geval van een ongeval, is het belangrijk dat wij de ouders steeds kunnen bereiken. Het is in die zin van belang dat u ten allen tijde bereikbaar bent, en ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt van de wijzigingen aan een of meerdere telefoonnummers.

Gezien het ongetwijfeld zal voorvallen dat uw kindje tijdens de opvang eens ziek wordt, komt het nuttig voor dat u reeds nadenkt over de opvangoplossingen die kunnen worden toegepast (bv. Verlof, grootouders, e.d.)

Indien u klachten of opmerkingen hebt, kan u altijd bij ons terecht. Wij luisteren graag naar de mening van de ouders. Wij trachten een open sfeer te creëren waar communicatie belangrijk is. Daarnaast kan u ook terecht bij de klachtendienst van Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, Tel : 02/533 14 14.